ثبت نام اولیه شما انجام شد

ثبت نام قطعی شما منوط به شرکت در جلسه توجیهی می‌باشد که متعاقباً اعلام می‌گردد.

کد پیگیری، کدملی شما به صورت یکتا در نظر گرفته شده است.

10000تومان

هزینه اردو مبلغ 10۰.۰۰۰ تومان بوده و اختیاری می‌باشد.